Frans Kramer verwachtingsvol tijdens nieuwjaarsspeech Hallo 2018!

“Beste ondernemers,
Wij willen u vanmiddag wederom van harte welkom heten bij deze speciale jubileumeditie van Hallo, het grootste ondernemers netwerkevent in Holland-boven-Amsterdam. Het evenement bestaat tien jaar, dus met Hallo2018 vieren we een feestje.
U wordt zoals gebruikelijk welkom geheten door het Bestuur van de Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. (FBA)
- Gijs Schot, voorzitter van Stichting Ondernemend Alkmaar
- Cornelis de Geus, voorzitter van de Bedrijfskring Langedijk
- Pierre Komen, voorzitter van de Bedrijfskring Heerhugowaard
Ik zeg het elk jaar; als bestuur zijn wij allemaal actieve ondernemers, trekkers en doeners tegelijkertijd, en wij staan midden in het bedrijfsleven, vanuit verschillende sectoren. De FBA vertegenwoordigt ruim 1.600 bedrijven en zet zich onophoudelijk in voor de belangbehartiging van onze achterban en de promotie van onze prachtige regio en gemeenten.
Ook bijzonder hartelijk welkom aan onze speciale gasten:
- Gedeputeerden, burgemeesters en wethouders, raadsleden
- Collega bestuurders van belangenbehartigende organisaties
- En natuurlijk aan onze zeer gewaardeerde sponsoren.
Zonder hen geen Hallo! nieuwjaarsbijeenkomst.
Daarom onze grote dank!
Met kansen pakken, creativiteit, onderscheidend, hands-on, in balans en een bepaalde mate van eigenwijsheid zal het succesvol ondernemen in 2018 zeker gaan lukken!
Groeiende economie

Het kan allemaal niet op! De Nederlandse economie draait op volle toeren. 2017 is een economisch topjaar geworden en ook de komende jaren zal er sprake zijn van mooie groeicijfers, vooral omdat extra overheidsbestedingen werken als olie op het vuur. Volgens De Nederlandsche Bank groeit de economie dit jaar 3,6%. Sinds 2000 is de economie slechts drie keer eerder zoveel gegroeid. Bedrijven vrezen, dat deze groei een zeepbel is, terwijl volgens De Nederlandsche Bank onder deze groei een solide fundament zit. Ik ben zelf vooral enthousiast over de breedte en stevigheid van deze groei wat betekent dat wij nog een aantal jaren door kunnen. Nederland staat nu op de achtste plek in de top tien van de rijkste landen ter wereld. Uit onderzoek van het World Economic Forum blijkt dat Nederland de meest concurrerende economie van de Europese Unie heeft en wereldwijd het vierde meest concurrerende land is. Nederland scoort met innovatie en vestigingsplaats. Dit zegt toch wel iets!
Op alle fronten beter

Het budgettaire overschot, de werkloosheid neemt af, consumenten geven meer uit, de woningmarkt is weer boven het niveau van 2007, steeds meer buitenlandse bedrijven komen naar Nederland en de stijging van het ondernemersvertrouwen zal in 2018 doorzetten. Heipalen zijn bijna niet meer te krijgen, bouwers kampen met wachtlijsten door een tekort aan personeel en door gebrek aan nieuwbouw gaan de huizenprijzen door het dak. Ondernemers, onder deze omstandigheden kan iedereen het verdienen.
Arbeidsmarkt

De werkloosheid zakt de komende jaren naar verwachting naar zo’n 4% van de beroepsbevolking. Dit kent ook zijn keerzijde. De kranten staan vol met berichten over tekorten aan personeel. Eén op de zes bedrijven ervaart problemen hierdoor. Des te opvallender is, dat onze arbeidsdeelname (omgerekend in gewerkte uren) de laagste is van Europa! Hoezo een krappe arbeidsmarkt? Wij onder benutten onszelf in Nederland. Werken moet financieel aantrekkelijk worden gemaakt en het moet beter mogelijk zijn, dat mensen voltijds kunnen gaan werken. Ook regionaal kunnen wij als werkgevers hier wat aan doen en wij roepen de gemeenten op tot het beter laten functioneren en samenwerken van de Werkgever Service Punten. In afstemming met het bedrijfsleven kunnen de zogenaamde ‘bakken’ voor zover mogelijk worden ingezet om onze vacatures adequaat in te vullen. Sociaal-maatschappelijk moet dit toch ook wenselijk zijn!
Groeiregio

Ook onze regio is duidelijk ‘back-in-business’. Uit onderzoek naar Economische Toplocaties 2017 is de Alkmaarse regio gestegen naar de 20-ste positie en is Alkmaar thans de snelst groeiende regio van Nederland. Het feit dat wij steeds beter in beeld komen bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA) biedt dus volop perspectief. Wij zullen ons hier onverminderd actief op moeten blijven inzetten. Het gaat de goede kant op met de samenwerking in de regio. Er is een breed regionaal gedragen ambitiedocument en gemeenten hebben besloten gezamenlijk de regionaal- economische stimulering ter hand te nemen. De FBA is daarom verheugd, dat het Ontwikkelingsbedrijf daarbij een belangrijke rol kan blijven vervullen. Het gaat goed in de regio, maar het is nu ook echt belangrijk dat wij onze bescheidenheid laten varen. Wij moeten met trots onze kracht uitstralen. Wij zijn geen krimpregio, maar een groeiregio. Vorig jaar zei ik het nog ‘regio is het anagram voor groei’.
Een eensgezinde bestuurlijke lobby richting Den Haag en Haarlem hoort daarbij. Ik roep de bestuurders van de driehoek Alkmaar-Hoorn-Den Helder op om gezamenlijk met de regio daadwerkelijk aan de slag te gaan. Stop met treuzelen, wij moeten nu de kraak gaan zetten. De oproep van de burgemeesters van Alkmaar-Hoorn en Den Helder om de sociaal-economische as regio Alkmaar-Hoorn te verstevigen en in te zetten om onze ambities te verwezenlijken wordt door het bedrijfsleven van harte toegejuicht. Wat wordt verkondigd is niets nieuws en met deze stedelijke netwerkkracht kunnen wij een aanbod doen in plaats van onze hand ophouden. Het werd tijd!
Transitie

2018 wordt het jaar van de transitie, ook voor Holland-boven-Amsterdam. Vanuit het ambitiedocument (Provincie NH/Jaap Bond) hebben wij samen met het Ontwikkelingsbedrijf en de betreffende Boards de energie- en voedsel transitie tot speerpunten genomen. De cross-overs welke hieruit voortvloeien zijn van belang voor een verdere economische ontwikkeling en voor het regionale bedrijfsleven in verbinding met de MRA. Daarnaast zal er ook een transitie gaan plaatsvinden bij de belangenbehartigende organisaties van het regionale bedrijfsleven. Afgelopen zomer werd de Vereniging Economisch Forum Holland boven Amsterdam een feit. In het Economisch Forum zijn de krachten gebundeld van regionale werkgevers- en bedrijvenorganisaties (de koepels) en brancheverenigingen. Het Economisch Forum zal zich dit jaar verder moeten professionaliseren om de onderlinge samenwerking te verstevigen en de meerwaarde voor en verbinding met de MRA meer inhoud te geven. Ik wil mij, als vicevoorzitter van het Economisch Forum, hiervoor volop inzetten, maar dat kan niet zonder uw betrokkenheid en financiële ondersteuning. Wij zullen dan ook een beroep op u gaan doen, want zonder budget zitten wij niet aan tafel… en is het niet ‘wie betaalt bepaalt’?
Stip op de horizon

Dit jaar zullen de bedrijvenverenigingen Ondernemend Alkmaar, de Bedrijfskring Heerhugowaard en de Bedrijfskring Langedijk intensiever gaan samenwerken in een ander governance model, met als stip op de horizon een uiteindelijke fusie van deze lokale bedrijvenverenigingen. Dit was ruim 20 jaar geleden de hoofdreden om de FBA, toen nog FBH (HAL), op te richten, met als voorloper de Commissie Regionale Bedrijventerreinen van de toenmalige Kamer van Koophandel. Met de beoogde fusie zal de FBA haar einddoel hebben bereikt.
Dit jaar geef ik 25 jaar leiding aan deze overkoepelende belangenbehartiging en de daarmee samenhangende activiteiten. Ik heb mogen ervaren, dat de FBA de constante factor is in het maatschappelijk, bestuurlijke en politieke krachtenveld. 14 burgemeesters, 32 gedeputeerden, circa 80 wethouders en ik weet niet hoeveel raadsleden, heb ik voorbij zien komen en elke vier jaar konden wij weer opnieuw beginnen om de nieuwe bestuurders en politici van onze missie en ons gedachtengoed te overtuigen. Ik voelde mij af en toe net een missionaris. Onlangs werd ik zelfs geciteerd als de ‘motor van de regionale economie’. Na al die jaren FBA, ploeteren met bestuurders en met een snel groeiende eigen onderneming, voelt dat eigenlijk wel als een compliment.
De FBA heeft ‘in the long run’ vele ontwikkelingen en activiteiten geïnitieerd en gerealiseerd. Klinkende resultaten zijn behaald. Mede initiatiefnemer totstandkoming van het Ontwikkelingsbedrijf. De FBA was vanaf het begin zeer actief betrokken. Initiatiefnemer om te komen tot oprichting Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Betrokken bij ontwikkelingen bedrijventerreinen Boekelermeer, Breekland en De Vaandel. Noord ontsluiting Beverkoog. N242 Oostkant vierbaans, doortrekken naar de Roskamsluis is in de planning. Aanleg West-Frisiaweg (N23) met een bijdrage van het bedrijfsleven 20 mln. De Hallo! nieuwjaarsbijeenkomsten. Door uw opkomst in groten getale geeft u, naast ontmoeting en netwerken, blijk van waardering en steun aan ‘de ‘liefdewerk oud-papier’ inzet van ons als bestuur.
Balans zoeken

Veel ondernemers, en ik heb er deze afgelopen 25 jaar in mijn netwerk velen voorbij zien komen, zijn gefocust op werken, werken en nog eens werken. Toegegeven, ook ik houd van hard werken en zonder hard werken bereik je nu eenmaal niets. Ik heb gemerkt, dat écht succesvol én plezierig ondernemen begint bij aandacht voor jezelf. Gezond leven, goede voeding (met natuurlijk veel groente), genoeg bewegen, regelmatig rust en tijd om na te denken, aandacht voor de mensen om je heen. Dat soort zaken. Vanuit deze basis kom je veel sneller en effectiever - en plezieriger - tot zakelijke topprestaties. Kortom, een goede balans tussen zakelijk en privé. Dat wens ik u persoonlijk toe voor 2018. Naast natuurlijk de vier i’s: innoveren, investeren, internationaliseren en inspireren.
Tot slot: wij doen vandaag echt een beroep op uw geduld, toch nog iets over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Van burgemeester Bruinooge mocht ik publiekelijk niets meer zeggen over de door de FBA gewenste bestuurlijke fusie van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Joop Punt sprak zelfs over de Verenigde Gemeenten Alkmaar als werktitel. Laat ik duidelijk zijn. Er is geen keuze meer. Gemeenten moeten samenwerken, of ze het nu leuk vinden of niet. Voor de kleinere gemeenten is die samenwerking lijfsbehoud. Risicospreiding, doelmatigheid, bundeling van deskundigheid en krachten. Voor de grote stad geldt dat deze in agglomeratieverband de kleinere gemeenten nodig hebben om de dynamiek op te vangen, naast meer uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk. Woningbouw, verkeer en vervoer, bedrijventerreinen, hoger onderwijs, infrastructuur, dat moet over gemeentegrenzen heen gepland en beheerd worden. Het heden ten daagse bedrijfsleven en de mobiele burger zijn los geraakt van de formele gemeentegrenzen. Voor het regionale bedrijfsleven zijn er al lang geen gemeentegrenzen meer. Wel willen wij graag de lokale identiteit behouden.
Het lijkt er verdacht veel op, dat de onbalans tussen taak en schaal zo langzamerhand een ontembaar probleem is geworden. Er zijn dus minstens twee vraagstukken die in onderlinge samenhang moeten worden aangepakt. Het aanpassen van de bestuurlijke schaal aan de feitelijke ruimtelijke, economische en culturele dynamiek. En de wijze van besturen die maakt dat bedrijven en burgers zich betrokken voelen c.q. invloed hebben. Op basis hiervan zullen wij als werkgevers onze achterban, medewerkers en de lokale kiezers oproepen om te gaan stemmen op die politieke partijen welke een bestuurlijke fusie van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Broek op Langedijk in hun verkiezingsprogramma voorstaan."
Drs. Frans J.N. Kramer,
Voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o.
Artikel geplaatst op: 09 januari 2018 - 14:06

Gerelateerd

Delen