Plannen en gevolgen voor MKB in 2018
KvK heeft een overzicht gemaakt

De KvK heeft een overzicht gemaakt van de plannen van het inmiddels geïnstalleerde kabinet naar aanleiding van Prinsjesdag, die van invloed zijn voor het MKB. Veel van de genoemde plannen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Daarbij kunnen in het Regeerakkoord ook nog andere voorstellen gepresenteerd worden.
Digitalisering en robotisering leiden tot snelle verandering van productieprocessen (Foto: Shutterstock)

26 miljoen voor digitale veiligheid. Het kabinet stelt vanaf 2018 structureel 26 miljoen euro beschikbaar voor cybersecurity. Dit is één van de belangrijkste nieuwe maatregelen uit de begroting die minister Kamp van Economische Zaken op Prinsjesdag heeft uitgebracht. Voor ontwikkeling en ondernemerschap is digitalisering een belangrijke voorwaarde. En dat is belangrijk voor Nederland. Daarnaast biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken zoals de vergrijzing. Economische Zaken zet daarom in op samenwerking rond de ontwikkeling van nieuwe technologieën als big data en blockchain. Dit is goed nieuws.
Digital Trust Centre.
De snelle digitale ontwikkelingen zorgen voor nieuwe uitdagingen voor ondernemers. Van de 26 miljoen wordt 2,5 miljoen euro structureel per jaar bestemd voor het Digital Trust Centre. Dit centrum helpt ondernemers hun eigen cyberveiligheid te organiseren en zet in op het tegengaan van cyberaanvallen, spionage, identiteitsfraude en andere vormen van cybercriminaliteit. Dit centrum richt zich niet alleen op grote, belangrijke sectoren maar met name (97%) op kleinere ondernemers. Van de 26 miljoen euro gaat de hele veiligheidsketen profiteren. Dit geldt voor de veiligheidsdiensten AIVD, MIVD en de politie en het Openbaar Ministerie. Ook de informatiedeling wordt hiermee bevorderd. Zo kunnen in een vroeger stadium mogelijke dreigingsaanvallen worden ontdekt en kunnen door alle instanties tijdig maatregelen worden genomen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) coördineert dit alles. Al geruime tijd klonken er vanuit diverse kanten geluiden om meer geld uit tet trekken om Nederland digitaal veiliger te maken. Het geld wordt mede gebruikt om binnen het OM en de Politie mensen op te leiden binnen dit thema en er komen meer specialisten. Zo kan men binnen het thema slagvaardiger optreden.

Bevorderen ondernemerschap. In 2017 werd een economische groei van 3,3% verwacht, in 2018 een groei van 2,5%. Voor de komende periode wordt ingezet op een structurele versterking van de economie. De concurrentiekracht van Nederland heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld, mede door het succes op het gebied van innovatie. Ook in 2018 vervolgt het Ministerie van Economische Zaken haar inzet om vernieuwing maximaal de ruimte te geven. Zo wordt er geïnvesteerd via het topsectorenbeleid, de transitie naar een voedselbeleid en het bevorderen van ondernemerschap. Daarnaast zet men in op smart industry en de digitalisering van de economie. De groei van de Nederlandse economie blijft niet beperkt tot een paar sectoren. Van de zakelijke dienstverlening tot de bouwnijverheid, de handel, de horeca en de industrie, overal is de opleving van de Nederlandse economie zichtbaar.
Topsectorenbeleid. Voor innovatieve bedrijven is er goed nieuws. De overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken via het topsectorenbeleid samen om de concurrentiekracht van internationaal opererende innovatieve (MKB en grote) bedrijven te versterken. De focus wordt gelegd op maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van sleuteltechnologieën gestimuleerd.
Transitie naar een voedselbeleid. De mondiale voedselproductie nadert de grenzen van de ecologische houdbaarheid. Er liggen in 2018 uitdagingen voor een transitie naar gezonde en duurzame voedselconsumptie, naar behoud, herstel en benutting van natuur en naar duurzame productieketens. Voor ondernemers die durfkapitaal zoeken, met name startups en scaleups, is er het voornemen voor de oprichting van het loket Invest-NL.

Smart Industry. Digitalisering en robotisering leiden tot snelle verandering van productieprocessen, producten en diensten in de industrie. In diverse Smart Industry fieldlabs ontwikkelen, testen en implementeren bedrijven en kennisinstellingen concrete innovaties.

Digitalisering. De samenleving digitaliseert in hoog tempo. Digitale dienstverlening van de overheid aan bedrijven zal verder worden georganiseerd. Digitalisering is een bron van innovatie en bedrijvigheid.

Investeringen in infrastructuur. In 2018 investeert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 6,2 miljard euro. Naast wegen en vaarwegen gaat het ook om het spoor. Duurzame investeringen zodat onze mobiliteit slimmer en groener wordt. De investeringen bieden kansen voor ondernemers in de wegenbouw, waterbouw, spoorwegenbouw, maar ook voor startups met innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Wegen en vaarwegen. De afgelopen jaren is er al ruim 700 km extra aan rijstroken aangelegd. Met de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport komt daar tot en met 2031 nog minstens 1000 kilometer bij. In 2018 investeert men 2,6 miljard euro in het hoofdwegennet. Voor onderhoud en aanleg van vaarwegen is 965 miljoen euro beschikbaar.

Klimaat en waterveiligheid. In 2018 heeft de Rijksoverheid 526 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van waterveiligheid, 188 miljoen aan beheer, onderhoud en vervanging en 22 miljoen voor de beschikbaarheid van zoetwater. Hiermee maakt men Nederland minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden en de gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte.

Openbaar vervoer. In het spoor investeert men 2,2 miljard euro. Al een paar jaar is het spoor op veel plekken in Nederland verbeterd. Op die plekken is men zo beter voorbereid op meer treinen. Het intensievere gebruik van het spoor breidt men de komende jaren uit.

Slimme en duurzame mobiliteit. Er komt een gerichte aanpak voor de termijn 2018-2020 om de bereikbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren, nieuwe vervoersconcepten te ontwikkelen en de CO2-uitstoot terug te dringen. De overgang naar slimmer en groener transport gaat samen met ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s en ‘smart shipping’: slimme technologie om schepen te besturen op afstand en om vaarwegonderhoud te optimaliseren. Verder in de toekomst liggen ontwikkelingen als transport met drones en de hyperloop. De aandacht voor energieneutrale en duurzame infrastructuur en vervoermiddelen neemt toe.

Circulaire economie. De regering wil een reductie van het nationale verbruik van primaire grondstoffen van 50 procent in 2030. Circulaire economie is het systeem om hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren. Op weg naar 2050 maakt de Rijksoverheid samen met bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en de milieu- en vakbeweging concrete plannen voor het volledig circulair maken van biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.

2,5 miljard euro beschikbaar voor innovatieve investeringen. De regering gaat investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daarvoor wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht. Ondernemers kunnen bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's. Er komt 2,5 miljard euro beschikbaar om bijvoorbeeld risicovolle activiteiten te financieren rond thema's als energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel en de digitalisering van de industrie. Ook maatschappelijke terreinen als zorg, veiligheid en onderwijs vallen binnen het blikveld van Invest-NL.

Durfkapitaal. Invest-NL gaat ook start-ups en scale-ups helpen. Dat zijn innovatieve bedrijven die zich nog in hun beginstadium bevinden of daar net uitgroeien, maar kapitaal nodig hebben voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL zelf participeren in doorgroeiende bedrijven. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren. Begin 2018 moet Invest-NL operationeel zijn.
25 miljoen voor Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De Nederlandse voedselindustrie speelt een belangrijke rol richting het buitenland. Dat staat in de Miljoenennota. Een goed systeem van toezicht is van belang om deze rol te houden en de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Op deze manier behouden we onze exportpositie. Hier ligt een rol voor de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).
Geloofwaardigheid. Deze geloofwaardigheid heeft de afgelopen maanden een behoorlijke deuk opgelopen door het eierschandaal. Maar eerder ook door de gebeurtenissen met het paardenvlees en onder andere de salmonellazalm. Het functioneren van de NVWA lag zwaar onder vuur. Men zou te laat in actie komen en te weinig middelen hebben voor controles. Er was te weinig armslag om te handhaven. De roep om de 'voedselwaakhond' meer mogelijkheden te geven en beter te laten functioneren was luid vanuit diverse organisaties. Kortom: er was meer geld nodig. Dat komt er nu. De NVWA gaat met het geld meer voedselinspecteurs aannemen, verouderde computerapparatuur vervangen en werkprocessen aanpassen en verbeteren. Verder gebruikt de NVWA de extra middelen voor meer samenwerking met andere toezichthouders en inspectiediensten. De 25 miljoen euro die de NVWA erbij krijgt, komt bovenop het huidige budget van ruim 300 miljoen euro.

Wat verandert in 2018?

Inkomstenbelasting. Persoonlijk inkomen als loon of winst uit onderneming is belast in de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting wordt berekend in vier schijven. Een eerste deel van het inkomen wordt in de eerste schijf belast, een opvolgend deel in de tweede schijf tegen een hoger tarief enzovoort. De grensbedragen in de schijven worden iets verhoogd. De belastingtarieven in de tweede en in de derde schijf stijgen met 0,05%. Het tarief in de vierde schijf daalt juist met 0,05%.
Heffingskorting. Heffingskortingen zijn een korting op de inkomstenbelasting. Welke men kan toepassen, is afhankelijk van de persoonlijke
Energie investeringsaftrek. Investeert men in energiezuinige technieken of duurzame energie? Dan kan gebruik worden gemaakt van de energie investeringsaftrek (EIA). De aftrek wordt in 2018 met 0,5% verlaagd.
Vennootschapsbelasting. Rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld de bv, betalen vennootschapsbelasting over de winst. De vennootschapsbelasting wordt berekend in twee schijven. In de eerste schijf worden winsten tot € 250.000 (was € 200.000) belast tegen een tarief van 20%. Het meerdere van de winst blijft in de tweede schijf belast met 25%.
Geneesmiddelen. Voor de omzetbelasting (BTW) wordt het begrip 'geneesmiddelen' anders beschreven. Producten die hierdoor geen geneesmiddel meer zijn, vallen niet meer onder het lage btw-tarief van 6%.
Landbouwregeling. Voor ondernemers in de agrarische sector vervalt de landbouwregeling in de BTW. Op geleverde producten en diensten moet btw worden berekend. Betaalde btw kan als voorheffing worden verrekend.
Kansspelbelasting. En houdt u van een gokje? Gewonnen prijzen in het eerste halfjaar van 2018 worden met 30,1% kansspelbelasting belast. Daarvoor en daarna is het tarief 29%.
Wat verandert er niet? In de voorstellen staat niets over wijzigingen in aftrekposten voor ondernemers als de zelfstandigenaftrek of MKB Winstvrijstelling. Ook is er geen aandacht voor de Wet DBA en de onduidelijkheid die zzp'ers en hun opdrachtgevers ervaren over het thema zelfstandigheid. Voorstellen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, moeten voor behandeling nog naar de Tweede- en de Eerste Kamer. Een voorstel kan daar nog gewijzigd worden of helemaal niet doorgaan.
Bron: KvK
Artikel geplaatst op: 06 december 2017 - 14:30

Gerelateerd

Delen